کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

بازیکنان آرسنال

دروازبانان آرسنال

برند لنو

19 . برند لنو

پیتر چک

33 . پیتر چک

مدافعان آرسنال

هکتور بلرین

2 . هکتور بلرین

سوکراتیس پاپاستاتوپولوس

5 . سوکراتیس پاپاستاتوپولوس

لورن کوشلنی

6 . لورن کوشلنی

استفان لیخشتاینر

12 . استفان لیخشتاینر

راب هولدینگ

16 . راب هولدینگ

ناچو مونرئال

18 . ناچو مونرئال

شکودران مصطفی

20 . شکودران مصطفی

کارل جنکینسون

25 . کارل جنکینسون

کنستانتینوس ماوروپانوس

27 . کنستانتینوس ماوروپانوس

سئاد کولاسیناچ

31 . سئاد کولاسیناچ

هافبک های آرسنال

محمد الننی

4 . محمد الننی

هنریک میخیتاریان

7 . هنریک میخیتاریان

آرون رمزی

8 . آرون رمزی

مسوت اوزیل

10 . مسوت اوزیل

لوکاس توریرا

11 . لوکاس توریرا

متئو گندوزی

29 . متئو گندوزی

گرانیت ژاکا

29 . گرانیت ژاکا

مهاجمین آرسنال

الکساندر لاکازت

9 . الکساندر لاکازت

پیرامریک اوبامیانگ

14 . پیرامریک اوبامیانگ

الکس ایوبی

17 . الکس ایوبی

دنی ولبک

23 . دنی ولبک

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی