کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران

کادر فنی بانوان

ویک آکرس

ویک آکرس

پدرو مارتینز لُسا

پدرو مارتینز لُسا

ژوزف  مونتمورو

ژوزف مونتمورو

کلی اسمیت

کلی اسمیت

کانون رسمی هواداران آرسنال در ایران از سال 1385 طراح و برنامه نویس آرمان امیراحمدی